Giảng viên

TS. Nguyễn Hoàng Hà

Bộ môn Công nghệ Phần mềm, Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Khoa học, Đại học Huế

TS. Lê Quang Chiến

Bộ môn Hệ thống Thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Khoa học, Đại học Huế

ThS. Trần Việt Khoa

Bộ môn Hệ thống Thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Khoa học, Đại học Huế

ThS. Nguyễn Văn Trung

Bộ môn Công nghệ Phần mềm, Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Khoa học, Đại học Huế

ThS. Lê Mỹ Cảnh

Bộ môn Hệ thống Thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Khoa học, Đại học Huế

ThS. Nguyễn Dũng

Bộ môn Công nghệ Phần mềm, Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Khoa học, Đại học Huế

59,863 total views, 0 views today