Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

PGS. TS Võ Thanh Tùng, hiệu trưởng trường Đại học Khoa học, giám đốc trung tâm

TS. Nguyễn Hoàng Hà, phó trưởng Khoa Công nghệ thông tin, phó giám đốc trung tâm

Chuyên viên Trần Thị Bích Hạnh: 076 255 2345

Chuyên viên Trần Thị Uyên Thi: 076 754 8052

Chuyên viên Ngô Đức Tuyên: 0905 86 56 45

Chuyên viên Trần Thị Tiến, kế toán trung tâm